Admitere

Liceu - învățământ zi

Matematică informatică (cod 124)--- 26 locuri
Științele naturii (cod 127) --- 26 locuri
Tehnician mecatronist (cod 126)--- 24 locuri
Tehnician prelucrări pe mașini cu comandă numerică (cod 126) --24 locuri
Tehnician în instalații electrice (cod 122) --- 24 locuri
Tehnician electronist (cod 123)--- 24 locuri


Oferta educațională.docx

Admitere învățământ profesional

Admitere învățământ liceal

Liceu – învățământ seral

Tehnician prelucrări pe mașini cu comandă numerică --28 locuri

Învățământ profesional

Mecanic auto --14 locuri
Operator la mașini cu comandă numerică --10 locuri

Ce înveți?

• Să implementezi algoritmi în limbajul de programare C++
• Să creezi baze de date
• Să realizezi site-uri (pagini Web)
• Să configurezi și să modifici aplicații software
• Să utilizezi pachetul de programe Microsoft Office
• Să comunici utilizând mijloacele specifice unui sistem informaţional
• Să utilizezi tehnologii moderne care eficientizează activitatea prin informatizare

Care sunt beneficiile tale?

• Atestat de competențe profesionale care conferă o garanție a integrării pe piața muncii
• Posibilitatea obținerii unor job-uri variate în domeniu
• Gândire ordonată, deschisă și creativă
• Independență de acțiune
• Inițiativă și disponibilitate de abordare a unor sarcini variate
• Simț estetic și critic
• Capacitatea de aplicare a instrumentelor oferite de matematică în informatică şi în abordarea diverselor domenii ale ştiinţei şi tehnicii

Discipline de studiu

Disciplinele prioritare în acestă specializare aparţin ariei curriculare Matematică şi ştiințe ale naturii: matematică (disciplină obligatorie la Bacalaureat) și informatică din aria curriculară Tehnologii (informatică, tehnologia informației și a comunicațiilor
Disciplinele înrudite specializării sunt chimie, biologie, fizică, din aria curriculară Matematică și științe ale naturii.
Disciplinele specifice profilului umanist studiate la această specializare aparţin ariilor curriculare Limbă şi comunicare (limba şi literatura română – disciplină obligatorie la Bacalaureat; două limbi moderne: engleză, franceză); Om şi societate (istoria şi geografia – studiate în fiecare an; logică și argumentare – clasa a IX-a; psihologie – clasa a X-a; economie – clasa a XI-a; filosofie – clasa a XII-a); Arte (educaţie muzicală, educaţie vizuală – studiate în clasele a IX-a şi a X-a).

Ce job poți avea?

• Programator
• Analist programator
• Informatician
• Tester
• Web designer

Evoluția în carieră

Învățământ superior:
• Facultatea de informatică: Matematică - Informatică, Informatică aplicată
• Facultatea de științe inginerești: Automatică și Informatică industrială, Electrotehnică, Electronică, Mecatronică, Inginerie medicală
• Facultatea de Științe Economice: Cibernetică, Informatică economică

Matematică informatică oferta.docx

Ce înveți?

• orientarea prioritară a educaţiei spre observarea şi interpretarea proceselor naturale care au loc în mediu, spre înțelegerea impactului reciproc între mediu şi activităţile umane;
• investigarea şi interpretarea interdependențelor în și între sisteme biologice, fizice şi chimice prin abordări inter-, pluri-, transdisciplinare;
• formarea unui comportament activ şi responsabil în domeniul protecţiei mediului, a unui stil de viaţă sănătos.

Care sunt beneficiile tale?

• Studiul în laboratoare de profil, modern utilate,
• Comportamentul activ şi responsabil în domeniul protecţiei mediului și a unui stil de viaţă sănătos,
• Interes pentru realizările și descoperirile din domeniul stiințelor,
• Motivația pentru informarea și documentarea științifică,
• Respect față de orice formă de viață și atitudine protectivă față de acestea,
• Receptivitate și flexibilitate pentru aplicarea cunostințelor de biologie în viața cotidiană

Discipline de studiu

Disciplinele prioritare în această specializare aparţin ariei curriculare Matematică şi ştiințe ale naturii: matematică (disciplină obligatorie la Bacalaureat), fizică, chimie, biologie.
Disciplinele înrudite specializării aparţin ariei curriculare Tehnologii: tehnologia informației și a comunicațiilor (TIC), informatică.
Disciplinele specifice profilului umanist aparţin ariilor curriculare Limbă şi comunicare (limba şi literatura română – disciplină obligatorie la Bacalaureat; două limbi moderne: engleză, franceză); Om şi societate (istoria şi geografia – studiate în fiecare an; logică și argumentare – clasa a IX-a; psihologie – clasa a X-a; economie – clasa a XI-a; filosofie – clasa a XII-a); Arte (educaţie muzicală, educaţie vizuală – studiate în clasele a IX-a şi a X-a).
Discipline comune celor două profiluri: educaţie fizică şi sport, educație antreprenorială, consiliere şi orientare.

Unde poți profesa la finalizarea studiilor?

• Operator introducere și prelucrare date
• Laborant
• Specialist în agențiile de protecția mediului

Evoluția în carieră

Învățământ postliceal - calificarea: Asistent medical generalist, Asistent farmacie
Învățământ superior:
• Facultatea de Medicină
• Facultatea de Stomatologie
• Facultatea de Farmacie
• Facultatea de Chimie
• Facultatea de Biologie
• Facultatea de Fizică

Științele naturii.docx

Ce înveți?

• Proiectezi și asamblezi componente de bază, subansamble şi ansamble micro-mecatronice
• Verifici funcționarea subansamblelor şi ansamblelor micro-mecatronice
• Asiguri service-ul la beneficiar

Care sunt beneficiile tale?

• Îmbini pregătirea teoretică cu stagii de pregătire practică la agenți economici din Brașov
• Obții o calificare complexă ce integrează domenii tehnice variate: mecanică, electronică, informatică, automatizări
• Condițiile de muncă sunt la standarde ridicate, în laboratoare şi ateliere specializate

Ce job poți avea?

• Tehnician în sectorul Construcții de mașini
• Tehnician în Mecanică fină
• Tehnician în Echipamente și aparatură
• Tehnician în Echipamente și aparatură

Evoluția în carieră

• Învățământ postliceal - calificarea: Tehnician proiectant în construcția de mașini; Tehnician tehnolog mecanic
• Învățământ superior:- Facultatea de Mecanică și Mecatronică

Tehnician Mecatronist.docx

Ce înveți în cadrul acestei specializări?

• să realizezi circuite electrice de joasă tensiune;
• să realizezi componentele echipamentelor electrice;
• să executi instalații pentru alimentarea mașinilor electrice;
• să măsori mărimile electrice de curent continuu și curent alternativ;
• să realizezi montarea aparatelor electrice de joasă tensiune;
• să utilizezi echipamentele electrice şi de automatizare;
• să execuți verificarea metrologică a aparatelor de măsură și control;
• să întreții și să remediezi defectele apărute în instalațiile cu celule fotovoltaice, solare și eoliene;
• să asiguri continuitatea alimentării cu energie electrică;
• să asiguri mentenanța instalațiilor și echipamentelor electrice;

Care vor fi beneficiile tale?

• Unitatea școlara posedă laboratoare pe profil electric si electronic, cu dotarea corespunzătoare.
• Orele de instruire practică se pot desfășura în unități de profil ce dețin ateliere cu tehnologii moderne de fabricație
• Vei putea să-ţi deschizi propria afacere (servicii de întreţinere şi reparații) în domeniul electric și de acționări electrice (instalații de automatizare).

Ce loc de muncă poți avea?

După absolvirea liceului și a obținerii Atestatului de calificare profesională, poți ocupa unul din următoarele locuri de muncă:
• Electrician în ateliere de reparații aparate și instalații de uz casnic.
• Electromecanic in echipa de mentenanță a oricărei societăți prelucrătoare de bunuri materiale.
• Poți ocupa un loc de muncă în echipele care execută lucrări la obiectivele private sau industriale.

Evoluție în carieră

După absolvirea liceului, poți continua studiile în învățământul postliceal- calificarea Tehnician in instalațiile electrice, sau Tehnician în automatizări.
După promovarea examenului de bacalaureat, poți continua studiile în învățământul superior, în orice centru universitar, la facultățile de profil:
• Facultatea de Inginerie și Management
• Facultatea de Electrotehnică
• Facultatea de Energetică.

Tehnician instalaţii electrice.docx

Ce înveți?

• Tehnologie de vârf bazată pe microprocesoare și microcontrolere
• Realizarea de montaje și programarea sistemelor de dezvoltare cu : Arduino și Raspberry Pi
• Construcția montajelor electronice de tip analog, digital, de putere
• Întreținerea liniilor de asamblare a echipamentelor electronice
• Realizarea de măsurători specifice produselor realizate
• Diagnosticarea unor probleme apărute la sistemele comandate electronic
• Rezolvarea deranjamentelor complexe și efectuarea reglajelor

Care sunt beneficiile tale?

• Pregătire într-un domeniu de vârf al tehnologiei
• Lucru în mediu curat si atractiv financiar
• Pregătire teoretică consolidată de instruire practică realizată la operatori economici
• Cerere mare de angajare din cauza lipsei de personal în acest domeniu
• Obţinerea certificatului de competențe profesionale pentru calificarea „Tehnician electronist”

Ce job poți avea?

Tehnician de întreținere pentru echipamente și electronice de automatizări
Tehnician în sectorul Electronică și Telecomunicații, Robotică industrială sau medicală
Radioelectronist staţii de emisie radio-TV/Tehnician reţele de telecomunicaţii
Tehnician în instalarea de echipamente electronice pentru:
• industria alimentară
• industria de prelucrare
• sisteme smart-home
• sisteme de securitate și supraveghere
• centrale termice
• panouri solare

Evoluție în carieră

• Învățământ postliceal - Electronist-echipamente de telecomunicaţii, Electronist-echipamente de automatizare, Tehnician electronist-aparate de bord şi radiocomunicaţii în aviaţie
• Învățământ superior:
• Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
• Facultatea de Automatică
• Facultatea de Ştiinţa și Ingineria Calculatoarelor
• Facultatea de Inginerie Medicală

Tehnician Electronist.docx

CE ÎNVEȚI ÎN CADRUL ACESTEI SPECIALIZĂRI?

• Asiguri condiții necesare desfășurării optime a procesului de fabricație
• Realizezi programe și prelucrezi prin așchiere piese conform programului realizat pe mașini cu comandă numerică - CNC
• Stabilești sculele, dispozitivele și verificatoarele necesare în procesul tehnologic de așchiere
• Prelucrezi piese la maşini cu comandă numerică conform instrucţiunilor şi specificaţiilor tehnice
• Utilizezi mijloace de control pentru verificarea dimensiunilor și a calității pieselor

CARE SUNT BENEFICIILE TALE?

• Lucrezi cu tehnologii moderne în unități de profil ce dețin mașini CNC
• Obţii mai rapid un loc de muncă având în vedere oferta locurilor de muncă din domeniu, în județul Brașov
• • Utilizarea soft-urilor specializate de programare

CE LOC DE MUNCĂ POȚI AVEA?

După absolvirea liceului și a obținerii Atestatului de calificare profesională, poți ocupa unul din următoarele locuri de muncă:
• Tehnician prelucrări pe mașini unelte sau centre de prelucrare în orice întreprindere mecanică, ateliere mecanice ce dețin mașini unelte cu comandă numerică computerizată sau CNC - uri: strung, freză, mașină de găurit etc, sau toate acestea la un loc
• Operator în domeniul prelucrărilor mecanice

EVOLUȚIE ÎN CARIERĂ

• Învățământ postliceal - calificarea: Tehnician operator mașini cu comandă numerică
• Învățământ superior:
• Facultatea de Inginerie și Management
• Facultatea de Mecanică și Mecatronică
• Facultatea de Științe Inginerești Aplicate

Tehnician prelucrari pe masini cu comanda numerica-Domeniul Mecanica.docx

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor.Detalii